Savska cesta 5
1000 Ljubljana
T l  01 438 13 20
F l 01 438 13 24
E l  info@tmgra.si

Gradbeni nadzor

je opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču, s katerim se preverja, ali se gradnja izvaja po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje in nadzira kvaliteta izvedenih del, gradbeni proizvodi, drugi materiali, inštalacije in tehnološke naprave, ki se vgrajujejo v objekt in ali se pri izvajanju del spoštujejo dogovorjeni roki izgradnje, pregledi gradbene knjige, pregled situacij, sodelovanje na tehničnem pregledu, sodelovanje pri pridobivanju uporabnega dovoljenja in primopredaji objekta.
 

Popisi GO (gradbeno obrtniških) del

je zbir vsega potrebnega materiala in dela z opisi materiala in količinami, ki je potrebno za izvedbo gradbeno obrtniških del določenega objekta. Na podlagi popisa izvajalec pripravi ponudbo.
 

Tehnično svetovanje:

tehnično svetovanje je svetovanje in zastopanje investitorja v zvezi z graditvijo objektov, svetovanje pri izbiri materialov in postopkih gradnje, ter preverjanje vgrajenih materialov – v sklopu gradbenega nadzora.
 

Ocene investicij:

je ocena predvidenih stroškov, ki bodo nastali za izvedbo določenega projekta, pripravljena na podlagi trenutno aktualnih cen, katalogov za pripravo ocen investicij in lastnih izkušenj.
 

Priprava razpisov za izbor izvajalca:

je priprava razpisne dokumentacije, razpošiljanje dokumentacije izvajalcem, zbiranje prejetih ponudb, pregled in analiza ponudb,
priprava vprašanj za pogajanja z izvajalci.
 

Načrti (elaborati) gospodarjenja z gradbenimi odpadki:

je načrt, ki opisuje postopek rušenja objekta, vrsto in količine gradbenih odpadkov, opozarja na predpise, ki jih je potrebo upoštevati med rušenjem.
 

Svetovalno tehnični inženiring:

je nudenje strokovne tehnične in organizacijske pomoči v celotnemu investicijskemu procesu, od ideje do predaje zgrajenega objekta. Svetovalni inženiring tako zajema vse potrebne aktivnosti za vzpostavitev pogojev za kakovostno in uspešno izvajanje dejavnosti, projektiranja in tehničnega svetovanja v smislu njihovega povezovanja in koordiniranja, pri čemer se, ob upoštevanju javnega interesa, v največji možni meri zasleduje in zadovoljuje interes investitorja.
 

Projektantski predračuni:

je ocena investicije narejena na osnovi popisa, v kateri so upoštevane trenutno aktualne cene.


Projektiranje:

je izdelovanje projektne in tehnične dokumentacije in z njim povezano tehnično svetovanje
 

Supernadzor:

To je nadzorovanje vseh udeležencev v gradnji, ki pri njej sodelujejo, predvsem posameznih nadzorov, takrat, ko je s strani investitorja postavljen dvom o korektnosti ali kvaliteti opravljenega nadzora


Izdelava načrtov (elaboratov) rušitev:

Je izdelava samostojnih načrtov za rušitev ali izdelava posameznih elaboratov rušitve, ki so sestavni del projektov arhitekture.

 

Izdelava projektov hišnih kanalizacijskih  priključkov:

Za priljučitev naj javno kanalizacijsko omreže, uporabnik potrebuje projekt hišnega kanalizacijskega priljučka. Pri novogradnjah je omenjeni projekt zajet že v sklupu kanalizacije. Pri  obstoječih objektih pa je potrebno projekt pridobiti naknadno, neglede na to, ali je za  priključitev na kanalizacijsko omrežje potrebno gradbeno dovoljenje. Za  projekt pridobimo tudi vsa potrebna soglasja.

 

Dobava in vgradnja:

- MALE ČISTILNE NAPRAVE
- ZBIRALNIKI ZA METEORNO VODO
- SISTEMI ZA ZALIVANJE
- PONIKOVALNICE

Ponujamo vam kompletne rešitve na področju čiščenja  in odvajanja odpadnih vod v skladu s predpisi, zbiranja meteorne vode in uporaba  za zalivanje.  Priskrbimo vso potrebno dokumentacijo in pomagamo pri pridobivanju subvencij.
 
tmGRA d.o.o.
Savska cesta 5
1000 Ljubljana
T  01 438 13 20
F 01 438 13 24
E  info@tmgra.si

 
Zaposleni:

Tanja Verlič, ing.gr. IZS št. G-1972
G 041695431 E tanja.verlic@tmgra.si

Marko Repovš, ing.gr. GRA-06/048
G 041270711 E marko.repovs@tmgra.si

Miha Prašnikar, ing.gr.; kom.ing. GRA-14/098
G 031694245 E miha.prasnikar@tmgra.si 
• gradbeni nadzor
• popisi GO del za izvedbo gradenj
• tehnično svetovanje
• ocene investicij
• priprava razpisov za izbor izvajalca
• načrti (elaborati) gospodarjenja z gradbenimi odpadki
• svetovalno tehnični inženiring
• projektantski predračuni
• supernadzor
•  načrti hišnega kanal. priključka
• dobava in vgradnja:
- malih čistilnih naprav
- zbiralnikov meteorne vode  
- sistemov za zalivanje  
- ponikovalnic